ΑΔΕΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΙΣΧΥΟΣ Η΄ ΚΥΒΙΚΩΝ

Προϋποθέσεις:
Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης Α είναι το 24ο έτος συμπληρωμένο.
(το 22ο εάν έχετε στην κατοχή σας δίπλωμα Α2 επί διετία).
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής,
ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  • Α.Φ.Μ .
  • Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας οδήγησης εάν γίνετε επέκταση (από ΑΜ, Α1, Α2 ή Β).
  • Πιστοποιητικά Ιατρών Οφθαλμιάτρου & Παθολόγου. (Δεν απαιτούνται εάν γίνεται επέκταση από ΑΜ, Α1, Α2 ή Β ).

Εκπαίδευση:

Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 10 ώρες, Βιβλίο μοτοσυκλέτας
<< Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Μοτοσικλετών >>.
(αν έχετε ΑΜ,Α1 ή Α2 και κάνετε επέκταση σε Α δεν απαιτούνται)

Ελάχιστος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων 20 ώρες, Βιβλίο ΚΟΚ
<< Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων >>
Επίσης 1 ώρα εκπαίδευση στο Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο. (Εξέταση με ηλεκτρονικό υπολογιστή).
(δεν απαιτούνται οι 20 ώρες αν έχετε ήδη δίπλωμα ΑΜ,Α1,Α2 ή Β).

Ελάχιστος αριθμός πρακτικών μαθημάτων 14 ώρες.
(αν έχετε ΑΜ,Α1 ή Α2 και κάνετε επέκταση σε Α μόνο 7 ώρες, αν έχετε Β 12 ώρες)